سامانه پیامکی ارتباط مردم با فرماندار

سامانه ارتباط مستقیم با فرماندار شمیرانات 20002727