معرفی مسئولین فعلی فرمانداری

 

منصور سالکی
معاون سیاسی انتظامی

بهروز صداقتی
معاون برنامه ریزی و اداری مالی

سیروس قدرتی
معاون امور فنی و عمرانی

محمد رضا علی اکبری
رئیس بازرسی ، مدیریت عملکرد و امورحقوقی

مهدی انصاری
مدیر اداره روابط عمومی  و امور بین الملل