معاونان فرمانداری

بهروز صداقتی
معاون برنامه‌ریزی و اداری مالی

وحید تاجیک
معاون فنی و عمرانی