معرفی بخشداران

 

سید محمد مختاری
بخشدار رودبار و قصران

رضا طاهرخانی
بخشدار لواسانات